Przekaż nam swój 1 % podatku


Wsparcie psychologiczne

Do zadań psychologa zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy należy wykonywanie diagnozy psychologicznej podopiecznych  placówki, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów wspierająco - aktywizujących, tworzenie warunków do nabycia, podtrzymania i rozwijania u podopiecznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Zajęcia z psychologiem to również wsparcie edukacyjno - terapeutyczne realizowane poprzez:

- usprawnianie w zakresie funkcjonowania emocjonalno - motywacyjnego;

- pomoc w problemach opiekuńczo - wychowawczych ( rodzice, opiekunowie prawni);

- przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych wśród uczestników;

- psychoedukacja ( zajęcia warsztatowe).

Jednostka prowadząca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Oddział Okręgowy w Morągu

Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg
tel. (89) 757 63 60
e-mail: tpdmorag@wp.pl
www.tpdmorag.org.pl

program do pit - darmowy

Razem zrobimy więcej

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna do 10% dochodu.

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz Towarzystwa:
1. Wypełnij druk wpłaty, wpisując w rubryce "tytułem": "darowizna"
2. Przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wypełnij także dodatkowy formularz "Informacje o odliczeniach od dochodu i podatku"

Jeśli nas wspomożesz, ZROBIMY WIĘCEJ...
Numer konta: 75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
KRS - 0000 17 22 31