O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, finansowaną za pośrednictwem Powiatu Ostródzkiego ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób,  które ukończyły 18 rok życia, przewlekle psychiczne chorych oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Morągu przy  ul. Szkolnej 12.

 Obszar działania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje Gminy: Morąg, Małdyty, Miłakowo, Łukta.

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

Cel główny Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu

Celem głównym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu  jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym  oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w lokalnej społeczności ról społecznych. Jest formą pomocy służącą utrzymaniu osób niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.


Cele statutowe Domu realizowane są w szczególności poprzez:
  1. organizowanie całokształtu spraw w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, w miarę możliwości przy współudziale najbliższej rodziny uczestnika
  2. kształtowanie wobec uczestników właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
  3. stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących i wdrażanie ich w życie,
  4. zajęcia rekreacyjno- kulturalne,
  5. poradnictwo i wsparcie psychologiczne i socjalne,
  6. dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,
  7. prowadzenie profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,
  8. niezbędną opiekę i zapewnienie w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych transportu,
  9. zapewnienie jednego posiłku w czasie pobytu.