Wsparcie psychologiczne

Do zadań psychologa zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy należy wykonywanie diagnozy psychologicznej podopiecznych  placówki, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów wspierająco - aktywizujących, tworzenie warunków do nabycia, podtrzymania i rozwijania u podopiecznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Zajęcia z psychologiem to również wsparcie edukacyjno - terapeutyczne realizowane poprzez:

- usprawnianie w zakresie funkcjonowania emocjonalno - motywacyjnego;

- pomoc w problemach opiekuńczo - wychowawczych ( rodzice, opiekunowie prawni);

- przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych wśród uczestników;

- psychoedukacja ( zajęcia warsztatowe).